Vleermuisonderzoek


Vleermuizen zijn in Nederland vrijwel overal te vinden, van holle bomen in het bos tot bebouwing in het centrum van steden. Daarbij komt nog dat alle soorten vleermuizen streng beschermd zijn binnen de Wet Natuurbescherming (ze behoren tot de zogenaamde “bijlage IV” soorten van de Habitatrichtlijn). Dit houdt in dat bij veel projecten rekening dient te worden gehouden met het voorkomen van vleermuizen. Vaak vormt vleermuisonderzoek dan ook een integraal onderdeel van flora- en faunatoetsen. Aangezien vleermuizen over het algemeen ’s nachts actief zijn en zich overdag ophouden op ontoegankelijke plaatsen, is het veelal noodzakelijk een aanvullend veldonderzoek uit te voeren speciaal gericht op vleermuizen.


Vleermuizen worden vaak beschouwd als een lastige soortgroep, ze zijn moeilijk waarneembaar en in veel gevallen is determinatie ook lastig. ECO-works is gespecialiseerd in aanvullend vleermuisonderzoek in het kader van flora- en faunatoetsen.


ECO-works maakt tijdens haar vleermuisonderzoeken gebruik van de meest geavanceerde middelen voor opsporing en determinatie van vleermuizen. Met behulp van een heterodyne bat-detector worden de in het plangebied voorkomende vleermuizen opgespoord en gedetermineerd. Indien determinatie in het veld niet lukt wordt een zogenaamde “time-expansion” opname gemaakt met een bat-detector/recorder, waarvan later met behulp van gespecialiseerde software het spectrogram wordt geanalyseerd. Zodoende wordt de betreffende soort alsnog op naam gebracht.
 

 

Tijdens een onderzoeksnacht wordt het plangebied op systematische wijze doorzocht op het voorkomen van vleermuizen. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar het in kaart brengen van gebiedsfuncties zoals vaste rust- of verblijfplaatsen, vaste vliegroutes en foerageerlocaties. Hierbij worden de in het gebied voorkomende soorten, de aantallen en het gedrag bepaald. Een onderzoeksnacht bestaat uit twee inventarisatiemomenten, een avondronde en een ochtendronde.


De oplevering van het onderzoek vindt plaats aan de hand van een kort verslag waarin de onderzoeksresultaten worden verwerkt. Het verslag is voorzien van een kaartje van het plangebied waarop de locaties van de waarnemingen staan weergegeven, indien noodzakelijk worden er aanvullende foto‘s bijgevoegd. Het verslag bevat de hoofdstukken “werkwijze“, “resultaten” en “conclusies“, en is zodanig opgesteld dat het desgewenst, zonder verdere aanpassingen, kan worden gebruikt in de rapportage van de opdrachtgever.
 

Het vleermuisonderzoek wordt uitgevoerd met inachtneming van het vleermuisprotocol, zoals opgesteld door de Gegevensautoriteit Natuur, de Dienst Landelijk Gebied, de VZZ en het Netwerk Groene Bureaus.
 


N.B.: Naast de inventarisatie van vleermuizen zijn de nachtelijke onderzoeken bij uitstek geschikt voor het waarnemen van andere nachtactieve diersoorten, bijvoorbeeld steenmarters en uilen. Dergelijke diersoorten zijn vaak relevant in het kader van de flora- en faunawet, en zullen dan ook in het verslag worden gemeld. De locatie van deze waarnemingen zal eveneens op de kaart worden aangegeven.

 

ECO-works
Maasstraat 12
6019 BB Wessem

telefoon:+31 (0)6 1120 0479
email:


algemene voorwaarden | disclaimer